park
park
Církev československá husitská se zavázala převzetím Památníku Mistra Jana Husa zajistit jeho obnovu k roku 2015, kdy si budeme v červenci připomínat 600 let od smrti M. Jana Husa. Od začátku jsme věděli, že bez pomoci státu, bez podpory Jihočeského kraje a bez dobré spolupráce s městem Husinec nebude možné uskutečnit důstojnou rekonstrukci, aby odpovídala významu Národní kulturní památky. Připravovali jsme po převzetí v červenci roku 2010 architektonický a stavební projekt celkové obnovy Památníku a zajišťovali všechny potřebné souhlasy a povolení k jeho realizaci. Ve třech programech z evropských dotací jsme v předcházejících letech byli neúspěšní. Až teprve v roce 2014 současná vláda projevila zájem a významně podpořila příspěvkem rekonstrukci Památníku Mistra Jana Husa v Husinci.

Celková obnova bude stát kolem 25 miliónů korun. Z toho je 20 miliónů příspěvkem schváleným vládou a cca 5 miliónů je z prostředků Církve československé husitské. Podařilo se ještě získat 400 tisíc z havarijního fondu ministerstva kultury a také Jihočeský kraj poskytuje prostředky na provoz i dílčí výdaje spojené s obnovou. Na své náklady naše církev uskutečnila opravu domu, včetně nové střechy, který sousedí s památkovými objekty, a zajistila výstavu pro přechodnou dobu před vlastní rekonstrukcí, kdy byl památník po celou dobu do roku 2013 pro veřejnost přístupný.

Obnova zahrnuje rekonstrukci dvou památkových objektů, novou expozici o Mistru Janu Husovi, vybudování sociálního zázemí a celkovou úpravu zahradního prostranství. Od 1. července 2014 byla zahájena rekonstrukce krovů a střešní krytiny na dvou památkových objektech. Tyto práce byly dokončeny v říjnu 2014 a na ně navázala další etapa – práce v exteriérech i interiérech budov prováděné firmou, která vyhrála výběrové řízení. Termín dokončení a otevření Centra Mistra Jana Husa je stanoveno na 30. května 2015.

Obnova probíhá ve spolupráci a za podpory vlády České republiky, ministerstva kultury, Jihočeského kraje i města Husinec. Ačkoliv obnovu provádí Církev československá husitská na základě smlouvy z roku 2010, jsou finanční prostředky investovány do majetku města Husinec, které je vlastníkem. Po obnově také bude moci město Husinec Památník využívat ke kulturním a společenským akcím.

Naše církev se od počátku k osobnosti a dědictví Mistra Jana Husa hlásila a vybudovala zejména v době první republiky desítky kostelů označených Husovým jménem jako „Husův sbor“ ve městech a obcích, a připomínala také jeho živou památku v každé době, ať byl Hus středem společenského zájmu nebo na okraji. Tento náš ideově motivovaný vztah k Husovi byl důvodem, proč jsme se do tak náročného úkolu pustili.

K tomu, abychom si hlouběji uvědomovali Husův význam nejen v církevním prostředí, ale i v naší společnosti, v národní historii a kultuře a v evropském kontextu, je 600. jubileum vhodnou a cennou příležitostí.Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské